24/7 beschikbaar

+31 10 22 37 037

Email

info@woutersbeveiliging.nl

Privacyverklaring.

Vergunning : ND 7862
K.v.K.  nr. : 88327957
Btw-id nr. : NL004584747B83
www.woutersbeveiliging.nl

PRIVACYVERKLARING
Versie : 12-12-2023

Inleiding :

Deze verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties, geleverde diensten en overeenkomsten met WOUTERS Beveiliging. WOUTERS Beveiliging, gevestigd te Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

WOUTERS Beveiliging verwerkt uw gewone persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze verordening is afgeleid van de Europese verordening “General Data Protection Regulation” welke op 25 mei 2018 in werking is getreden en geldt voor de gehele Europese Unie. Op basis van de AVG, kan WOUTERS Beveiliging een beroep doen op (één of meer van de) onderstaande grondslagen :

• Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten);
• Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
• Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
• Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Persoonsgegevens die wij verwerken

WOUTERS Beveiliging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die WOUTERS Beveiliging van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door  WOUTERS Beveiliging in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen :

• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Pasfoto (Beveiligingspas van personeel onderaannemers)
• Bankgegevens

Verwerkt WOUTERS Beveiliging ook bijzondere persoonsgegevens ?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. WOUTERS Beveiliging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben ?

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van WOUTERS Beveiliging, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden :

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om diensten bij u te kunnen leveren
• Om aan te kunnen tonen bij onze opdrachtgevers, wie er door WOUTERS Beveiliging ter werk worden gesteld en dat deze mensen voldoen aan de gestelde (wettelijke) eisen
• Om geleverde diensten te factureren
• Om facturen te kunnen incasseren
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens ?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is WOUTERS Beveiliging gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt WOUTERS Beveiliging zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze Privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze Privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren ?

WOUTERS Beveiliging zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in de archieven van WOUTERS Beveiliging.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

WOUTERS Beveiliging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

WOUTERS Beveiliging gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van WOUTERS Beveiliging bevatten mogelijk links naar andere websites. WOUTERS Beveiliging is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder WOUTERS Beveiliging vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de Privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar: privacystatement@woutersbeveiliging.nl. Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht indienen op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging

WOUTERS Beveiliging hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. WOUTERS Beveiliging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij WOUTERS Beveiliging toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval WOUTERS Beveiliging gebruik maakt van de diensten van derden, zal WOUTERS Beveiliging in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal WOUTERS Beveiliging u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via privacystatement@woutersbeveiliging.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via privacystatement@woutersbeveiliging.nl.

Deze Privacyverklaring is opgesteld d.d. 12-12-2023.