24/7 beschikbaar

+31 10 22 37 037

Email

info@woutersbeveiliging.nl

Algemene Voorwaarden.

Vergunning : ND 7862
K.v.K.  nr. : 88327957
Btw-id nr. : NL004584747B83
www.woutersbeveiliging.nl


ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie 1 d.d. 12-12-2023


DEEL I.

ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder :

I. Beveiligingsdiensten

Alle vormen van dienstverlening door WOUTERS Beveiliging op het terrein van beveiliging en bewaking.

II. Boodschappendienst

Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan Opdrachtgever van berichten van klanten/relaties van Opdrachtgever gedurende de met Opdrachtgever overeengekomen uren waarop de telefooncentrale van Opdrachtgever niet wordt bediend.

III. Diensten

De door WOUTERS Beveiliging te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

IV. Mobiele Surveillance

Beveiligingsdienst door surveillanten van WOUTERS Beveiliging die niet gestationeerd zijn in of bij een Object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het Object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.

V. Object

Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de Diensten betrekking hebben e.e.a. in ruimste zin des woord.

VI. Objectbeveiliging

Beveiligingsdiensten door Personeel van WOUTERS Beveiliging dat is gestationeerd in of bij het Object.

VII. Opdrachtgever

De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met WOUTERS Beveiliging een Overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

VIII. Opdrachtnemer

Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, Diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert. In deze WOUTERS Beveiliging.

IX. Overeenkomst

De Overeenkomst tussen WOUTERS Beveiliging en Opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

X. Personeel

Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij WOUTERS Beveiliging, die door WOUTERS Beveiliging worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

XI. Riskmanagement

Advisering, consultancy en (project)management door WOUTERS Beveiliging op het gebied van beveiliging en bewaking.

XII. Services

Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare Diensten, door servicemedewerkers van WOUTERS Beveiliging die zijn gestationeerd in of bij het Object van Opdrachtgever.

XIII. Sleutels

Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een Object kan worden verkregen.

XIV. Tarief

De vergoeding die de Opdrachtgever dient te betalen voor de overeengekomen Diensten.

HOOFDSTUK 2.

2.1 Algemeen.

2.1.1 Toepasselijkheid.

2.1.1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere Overeenkomst tussen WOUTERS Beveiliging en Opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, dan wel bepalingen van één van de hoofdstukken van deel II van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een Overeenkomst voorafgaan en op de Diensten en werkzaamheden die vóór het sluiten daarvan door WOUTERS Beveiliging zijn verricht.

2.1.1.2

WOUTERS Beveiliging is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij WOUTERS Beveiliging die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of Overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van WOUTERS Beveiliging, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

2.1.1.3

Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

2.1.2 Aanbiedingen & Offertes

2.1.2.1

Alle aanbiedingen en offertes van WOUTERS Beveiliging zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. WOUTERS Beveiliging is slechts aan zo’n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door WOUTERS Beveiliging geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datum aanbieding/offerte.

2.1.2.2

In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is WOUTERS  Beveiliging niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van WOUTERS Beveiliging.

2.1.2.3

Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere Diensten bestaat geen verplichting voor WOUTERS Beveiliging tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

2.1.2.4

De Overeenkomst komt tot stand door en op het moment van :

1. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdracht – gever, of
2. Het schriftelijk bevestigen door WOUTERS Beveiliging van een order, of
3. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art. 2.1.2.1 door de Opdrachtgever, of
4. De feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of Diensten door WOUTERS Beveiliging.

2.2 Uitvoering van de Overeenkomst

2.2.1.1

De verbintenis van WOUTERS Beveiliging is een inspanningsverplichting waarbij WOUTERS Beveiliging de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. WOUTERS Beveiliging zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door Opdrachtgever aan Diensten worden gesteld moeten met WOUTERS Beveiliging nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2.1.2

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WOUTERS Beveiliging het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.

2.2.2 Arbeidsomstandigheden & Middelen

2.2.2.1

Opdrachtgever verplicht zich om WOUTERS Beveiliging in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan WOUTERS Beveiliging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan WOUTERS Beveiliging wordt verstrekt. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft WOUTERS Beveiliging het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Opdrachtgever, waaronder kosten van het door WOUTERS Beveiliging zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.2.2

Indien door WOUTERS Beveiliging in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het Object, draagt Opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

2.2.2.3

Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van WOUTERS Beveiliging haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Opdrachtgever zal WOUTERS Beveiliging regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

2.2.3 Kleding

Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van WOUTERS Beveiliging dragen, tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

2.2.4 Beperking van Dienstverlening

2.2.4.1

De dienstverlening door WOUTERS Beveiliging is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en de (voor zover van toepassing) Object gebonden werkinstructies die in onderling overleg door Opdrachtgever en WOUTERS Beveiliging worden opgesteld.

2.2.4.2

In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.

2.2.5 Strafbare Feiten

Indien WOUTERS Beveiliging een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. WOUTERS Beveiliging behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor WOUTERS Beveiliging of indien WOUTERS Beveiliging door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door WOUTERS Beveiliging geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. WOUTERS Beveiliging kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart WOUTERS Beveiliging voor alle aanspraken dienaangaande.

2.2.6 Sleutels

2.2.6.1

Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan WOUTERS Beveiliging ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst door WOUTERS Beveiliging bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Op verzoek van Opdrachtgever zal WOUTERS Beveiliging de Sleutels aan opdrachtgever doen toekomen. WOUTERS Beveiliging is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.6.2

Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of Sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan WOUTERS Beveiliging. WOUTERS Beveiliging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurstermijn wordt verwezen naar artikel 2.12.

2.3 Tarief

2.3.1 Algemeen

2.3.1.1

Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen Tarief voor de overeengekomen Diensten volledig en tijdig te betalen. Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

2.3.1.2

De door WOUTERS Beveiliging gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

2.3.2 Prijswijziging

Indien tijdens de duur van de Overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolge van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO kosten of premieverhoging, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is WOUTERS Beveiliging gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop WOUTERS Beveiliging en Opdrachtgever de Overeenkomst hebben gesloten.

2.4 Betaling

2.4.1 Facturering & Betalingstermijnen

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum / op een door WOUTERS Beveiliging aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die WOUTERS Beveiliging maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. WOUTERS Beveiliging zal bij verzuim tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mogen brengen; in geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn, is Opdrachtgever dit hogere bedrag verschuldigd.

2.4.2 Gedeeltelijke Betwisting & Opschorting

2.4.2.1

Indien Opdrachtgever de juistheid van één of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van Opdrachtgever om de facturen van WOUTERS Beveiliging te voldoen.

2.4.2.2

Indien facturen van WOUTERS Beveiliging niet tijdig worden voldaan heeft WOUTERS Beveiliging het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

2.4.2.3

Indien de facturen van WOUTERS Beveiliging herhaaldelijk te laat worden betaald heeft WOUTERS Beveiliging het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

2.4.3 Toerekening van Betaling

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5 Duur van de Overeenkomst

Een Overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele Overeenkomst vastgelegd met inachtneming van art. 2.6

2.5.1 Onbepaalde tijd

Elk van partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2.5.2 Bepaalde tijd

Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Opdrachtgever of WOUTERS Beveiliging bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

2.6 Ontbinding

Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij ( nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken ) tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

2.7 Overmacht

2.7.1

Omschrijving Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan WOUTERS Beveiliging kunnen worden toegerekend, waardoor WOUTERS Beveiliging niet in staat is haar verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of ( indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt ) de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van WOUTERS Beveiliging, stakingen elders voor zover WOUTERS Beveiliging daardoor in haar dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van WOUTERS Beveiliging aan hun verplichtingen, alsmede extreme weer- en verkeersomstandigheden.

2.7.2 Gevolgen

2.7.2.1

In geval van overmacht is WOUTERS Beveiliging zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor WOUTERS Beveiliging een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. WOUTERS Beveiliging heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt.

2.7.2.2

Indien WOUTERS Beveiliging bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

2.8 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op door WOUTERS Beveiliging verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van WOUTERS Beveiliging. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOUTERS Beveiliging worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

2.9 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.10 Personeel

2.10.1 Eisen

WOUTERS Beveiliging kiest het Personeel voor de ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren diensten aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is WOUTERS Beveiliging vrij in de keuze van haar Personeel. Indien het door WOUTERS Beveiliging ingezette Personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal WOUTERS Beveiliging op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en na overleg met Opdrachtgever het betreffende personeel vervangen.

2.10.2 Inwerken & Opleiding

Indien het noodzakelijk is dat Personeel van WOUTERS Beveiliging moet worden ingewerkt door Opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor Opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.

2.10.3 Overname Personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen Personeel van WOUTERS Beveiliging in dienst nemen en/of door Personeel van WOUTERS Beveiliging werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 50.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van WOUTERS Beveiliging op volledige schadevergoeding.

2.11 Reclames

Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan WOUTERS Beveiliging. Indien WOUTERS Beveiliging een klacht gegrond acht, zal WOUTERS Beveiliging de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten onmogelijk of zinloos is, zal WOUTERS Beveiliging alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk

2.12. 2.12 Aansprakelijkheid

2.12.1 Beperkingen

2.12.1.1

WOUTERS Beveiliging is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door Opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van WOUTERS Beveiliging bij de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. WOUTERS Beveiliging is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is WOUTERS Beveiliging nimmer aansprakelijk.

2.12.1.2

WOUTERS Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. WOUTERS Beveiliging is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij Opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

2.12.1.3

WOUTERS Beveiliging is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. WOUTERS Beveiliging is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.

2.12.1.4

De aansprakelijkheid van WOUTERS Beveiliging is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van WOUTERS Beveiliging op jaarbasis, met een maximum van € 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van € 1.000.000,00 per Opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van WOUTERS Beveiliging een lager bedrag wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van WOUTERS Beveiliging wordt uitgekeerd. WOUTERS Beveiliging zal op verzoek van Opdrachtgever informatie verstrekken over haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat Sleutels, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan WOUTERS Beveiliging zijn toevertrouwd, door WOUTERS Beveiliging zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per Opdrachtgever per jaar.

2.12.2 Verweer Personeel

Het Personeel van WOUTERS Beveiliging kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.

2.12.3 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart WOUTERS Beveiliging voor aanspraken van derden jegens WOUTERS Beveiliging ter zake van verlies van of schade aan Objecten en zaken waarvoor WOUTERS Beveiliging Diensten verricht. Voorts vrijwaart Opdrachtgever WOUTERS Beveiliging van vorderingen van Personeel van WOUTERS Beveiliging tot vergoeding van schade geleden door dat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat Personeel.

DEEL II.

SEGMENTBEPALINGEN / BIJZONDERE ACTIVITEITEN

HOOFDSTUK 3.

3.1 Boodschappendienst

3.1.1 Algemeen

WOUTERS Beveiliging staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie de boodschappen moeten worden doorgegeven. WOUTERS Beveiliging is slechts gehouden boodschappen door te geven en WOUTERS Beveiliging zal derhalve niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen. WOUTERS Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

3.1.2 Gegevens

Op de registratie en mutatie van gegevens van Opdrachtgever door de Meldkamer van WOUTERS Beveiliging is paragraaf 3.1.1 van deze Algemene Voorwaarden van Overeenkomstige toepassing.

3.1.3 Extra Vergoeding

Indien het werkelijk aantal door te geven boodschappen, gemeten over een periode van drie maanden, hoger blijkt te zijn dan overeengekomen, zal WOUTERS Beveiliging het aantal extra boodschappen in rekening brengen, naar evenredigheid van de vergoeding voor het overeengekomen aantal boodschappen.

3.2 Alarmopvolging & Mobiele Surveillance

3.2.1 Externe Meldkamer

WOUTERS Beveiliging is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van een externe Meldkamer en de onjuistheid van de door die Meldkamer verstrekte gegevens. De Externe Meldkamer is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door Opdrachtgever opgegeven personen.

3.2.2 Nodeloze Controle bij Alarmopvolging

Een nodeloze controle zal, ongeacht de oorzaak, als Alarmopvolging worden aangemerkt en aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van Opdrachtgever naar het Object moet komen, terwijl geen sprake is van een Alarmmelding, zal aan Opdrachtgever eveneens een Alarmopvolging in rekening kunnen worden gebracht.

3.2.3 Verhindering Controleronde bij Mobiele Surveillance

De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het Object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens inspecties van Objecten van andere klanten omvat, teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander Object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het Object van Opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade van Opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is WOUTERS Beveiliging niet aansprakelijk.

3.2.4 Opening- en Sluitrondes

WOUTERS Beveiliging is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het Object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.

3.3 Objectbeveiliging & Services

3.3.1 Rooster

WOUTERS Beveiliging zal het vereiste personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt tenminste drie uur in rekening gebracht.

3.3.2 Minder uren

Indien door WOUTERS Beveiliging op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.

3.3.3 Huisregels

Het Personeel van WOUTERS Beveiliging zal de voor het Object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.

3.4 Riskmanagement

3.4.1 Terbeschikkingstelling

3.4.1.1

Indien in het kader van het Riskmanagement door WOUTERS Beveiliging Personeel aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van een project, is Opdrachtgever gehouden om, zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt, WOUTERS Beveiliging onmiddellijk, doch in ieder geval een maand voor het einde van het project, daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.4.1.2

Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Personeel voldoen aan CAO en aan de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen Opdrachtgever, WOUTERS Beveiliging en het ter beschikking gestelde Personeel.

3.4.1.3

Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van Personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang, vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door het Personeel gemaakte onkosten, tenzij het Personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van WOUTERS Beveiliging. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met Opdrachtgever overeengekomen toeslagen.

3.4.1.4

WOUTERS Beveiliging factureert aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten.

3.4.1.5

Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft WOUTERS Beveiliging het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

3.5 Advies, Recherche & Schadeonderzoek

3.5.1 Algemeen

3.5.1.1

De Opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van WOUTERS Beveiliging zal zijn gewaarborgd. Indien de Opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen, dan is WOUTERS Beveiliging gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.

3.5.1.2

WOUTERS Beveiliging is gehouden haar Diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten.

3.5.2 Rapportage

3.5.2.1

Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt WOUTERS Beveiliging aan de Opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

3.5.2.2

Telkens wanneer WOUTERS Beveiliging dat nodig acht, dan wel wanneer dit met de Opdrachtgever is overeengekomen, brengt WOUTERS Beveiliging tussenrapport uit aan de Opdrachtgever.

3.5.2.3

WOUTERS Beveiliging zal alle registraties, gegevens, correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal één jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan Opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de Opdrachtgever.

3.5.3 Strategische Partners

Indien en voor zover WOUTERS Beveiliging dit nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij zich, voor zover gebruikelijk in overleg met de Opdrachtgever, kunnen doen bijstaan door één of meer door hem deskundig geachte personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie 1 d.d. 12-12-2023

De laatste versie van deze voorwaarden kan gedownload worden op : www.woutersbeveiliging.nl/algemenevoorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste te downloaden versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.